Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімі

ҚазақстанРеспубликасының Цифрлықдаму, инновациялар жәнеаэроғарышөнеркәсібі министрінің міндетінатқарушының 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 39/НҚ бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінен денсаулық сақтау саласына қатысты үзінді

Ескерту. Тізілімнің денсаулық сақтау саласына қатысты үзінді жаңа редакцияда – ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 17.10.2020 № 390/НҚ бұйрығына сәйкес (Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2021 жылғы 15 сәуірдегі № 129/НҚ бұйрығымен өзгерістер енгізілген).

Р/с №

Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңкоды

Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңатауы

Көрсетілетінқызметтіалушытуралымәліметті (жекежәне (немесе) заңдытұлға)

Мемлекеттікқызметтеркөрсетутәртібінайқындайтынзаңғатәуелдінормативтікқұқықтықактіні
әзірлейтінорталықмемлекеттікорганныңатауы

Көрсетілетінқызметтіберушініңатауы

Өтініштерқабылдаудыжәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижелерінберудіжүзегеасыратынұйымдардыңатауларыжәне (немесе) «электрондықүкіметтің» веб-порталыжәнеұялыбайланысабоненттікқұрылғысынкөрсету

Ақылынетегінболуын

Мемлекеттікқызметтікөрсетунысанын (электрондық (толықнемесеішінараавтоматтандырылған)/ қағазтүрінде/ проактивті/ «бірөтініш» қағидатыбойыншакөрсетілетін)

НҚА сілтеме

Мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

006. Денсаулық, медицина жәнеденсаулықсақтау

00601. Медициналықкөмек

1.

137.

00601001

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымға бекіту

Жекетұлғалар

ДСМ

Медициналық-санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар

Медициналық-санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/ қағазтүрінде

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021642

ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 бұйрығы

2.

138.

00601002

Дәрігердің қабылдауына жазылу

Жекетұлғалар

ДСМ

Медициналық-санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар

Медициналық-санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/ қағазтүрінде

https://www.gov.kz/services/3177?lang=kk

3.

139.

00601003

Дәрігерді үйге шақыру

Жекетұлғалар

ДСМ

Медициналық-санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар

Медициналық-санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/ қағазтүрінде

https://www.gov.kz/services/3182?lang=kk

4.

140.

00601004

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан анықтама беру

Жекетұлғалар

ДСМ

Медициналық-санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар

Медициналық-санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/ қағазтүрінде

https://www.gov.kz/services/3758?lang=kk

5.

141.

00601005

Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру

Жекетұлғалар

ДСМ

Денсаулықсақтаусубъектілері

Денсаулықсақтаусубъектілері, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/ қағазтүрінде

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021660

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы

6.

142.

00601006

Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы анықтама беру

Жекетұлғалар

ДСМ

Денсаулықсақтаусубъектілері

Денсаулықсақтаусубъектілері, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/ қағазтүрінде

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021660

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы

7.

143.

00601007

Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру

Жекетұлғалар

ДСМ

Стационарлықкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар

Стационарлықкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/ қағазтүрінде

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012204

ҚазақстанРеспубликасыныңДенсаулықсақтаужәнеәлеуметтікдамуминистрінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 761 бұйрығы

8.

144.

00601008

Транспланттау мақсатында ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тінбөлігінің) қайтыс болғаннан кейінгі донорлығынан тірі кезінде бас тарту немесе келісім алуды тіркеу

Жекетұлғалар

ДСМ

Медициналық- санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар

Медициналық-санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтындырылған)/қағазтүрінде

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021859

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-308/2020 бұйрығы

9.

145.

00601009

Жедел медициналық көмек шақырту

Жекетұлғалар

ДСМ

Денсаулықсақтаусубъектілері

Денсаулықсақтаусубъектілері, ұялыбайланысабоненттікқұрылғысы

Тегін

Қағазтүрінде, электронды

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021713

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-225/2020 бұйрығы

10.

146.

00601010

Пациенттерге стационарға емделуге жатқызуға жолдама беру

Жекетұлғалар

ДСМ

Денсаулықсақтаусубъектілері

Денсаулықсақтаусубъектілері, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/ қағазтүрінде

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012204

ҚазақстанРеспубликасыныңДенсаулықсақтаужәнеәлеуметтікдамуминистрінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 761 бұйрығы

11.

147.

00601011

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелге емделуге жіберудің орындылығы және (немесе) емдеуді отандық медициналық ұйымдарда жүргізу үшін шетелдік мамандарды тарту мүмкіндігіне құжаттарды қабылдау және қарау

Жекетұлғалар

ДСМ

Облыстардың, Нұр-Сұлтан, АлматыжәнеШымкентқалаларының ЖАО

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілері

Тегін

Қағазтүрінде

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011795

ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтаужәнеәлеуметтікдамуминистрінің 2015 жылғы 30 маусымдағы № 544 бұйрығы

12.

148.

00601012

Азаматтардың жекелеген санаттарына дәрілік заттарды, бейімделген емдік өнімдерді, медициналық бұйымдарды беру

Жекетұлғалар

ДСМ

Денсаулық сақтау субъектілері

Денсаулық сақтау субъектілері , «электрондық үкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/қағазтүрінде

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012199

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қыркүйектегі № 766 бұйрығы

00602. Денсаулық сақтау саласындағы рұқсат құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда)

13.

153.

00602005

Денсаулық сақтау саласы кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы құжаттарды беру

Жекетұлғалар

ДСМ

Денсаулықсақтаусаласындағыбілімжәнеғылымберуұйымдары

Денсаулықсақтаусаласындағыбілімжәнеғылымберуұйымдары, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/қағазтүрінде

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021847

ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-303/2020 бұйрығы

00604. Денсаулық, медицинажәнеденсаулықсақтаусаласындағыөзгедемемлекеттіккөрсетілетінқызметтер

14.

173.

00604001

«Психиатрия» Психикалық денсаулық орталығынан мәліметтер беру

Жекетұлғалар

ДСМ

Денсаулықсақтауұйымдары

«Электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (толықавтоматтандырылған)

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020665

ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистрінің 2020 жылғы 18 мамырдағы № ҚР ДСМ-49/2020 бұйрығы

15.

174.

00604002

«Наркология» Психикалық денсаулық орталығынан мәліметтер беру

Жекетұлғалар

ДСМ

Денсаулықсақтауұйымдары

«Электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (толықавтоматтандырылған)

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020665

ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистрінің 2020 жылғы 18 мамырдағы № ҚР ДСМ-49/2020 бұйрығы

16.

175.

00604003

«Фтизиатрия» Фтизиопульмонология орталығынан мәліметтер беру

Жекетұлғалар

ДСМ

Денсаулықсақтауұйымдары

«Электрондықүкімет» веб-порталы

Тегін

Электронды (толықавтоматтандырылған)

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020665

ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистрінің 2020 жылғы 18 мамырдағы № ҚР ДСМ-49/2020 бұйрығы

17.

176.

00604004

Алдыналаміндеттімедициналыққарап-тексерулерден
өткізу

Жекетұлғалар

ДСМ

Медициналықұйымдар

Медициналықұйымдар, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Ақылы

Электронды (ішінараавтоматтындырылған)/қағазтүрінде

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021443

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығы

18.

177.

00604005

Көлікқұралынбасқаруғарұқсаталутуралыанықтамаберу

Жекетұлғалар

ДСМ

Медициналықұйымдар

Медициналықұйымдар, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Ақылы

Электронды (ішінараавтоматтындырылған)/қағазтүрінде

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021557

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-172/2020 бұйрығы

00705. Әлеуметтіккөрсетілетінқызметтер

19.

213.

00705010

Санаторийлік-курорттықемдеуқажеттілігітуралықорытындыберу

Жекетұлғалар

ДСМ

Медициналық- санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар

Медициналық-санитариялықалғашқыкөмеккөрсететінмедициналықұйымдар, «электрондықүкіметтің» веб-порталы

Тегін

Электронды (ішінараавтоматтындырылған)/қағазтүрінде

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012204

ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистрініңм.а. 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-172/2020 бұйрығы

Ескертпе:

Мемлекеттіккөрсетілетінқызметкодыүшсекциядантұрады: 000 00 000.

Біріншіпозициядағыүшсанмемлекеттікқызметкөрсетусаласынбілдіреді.

Екіншіпозициядағыекісанмемлекеттікқызметкөрсетудіңкішісаласын (өмірлікжағдайды) білдіреді.

Үшіншіпозициядағыүшсанмемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңкішісаласыішіндегіреттікнөмірінбілдіреді.

© 2012.ҚазақстанРеспубликасыӘділетминистрлігінің «ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңнамажәнеқұқықтықақпаратинституты» ШЖҚРМК

Біз әлеуметтік желілерде:

    Қоңырауға тапсырыс беру